kaosskateandsurf.jpg

Kaos Skate & Surf


Telephone:  9331 1467

Opening Hours

M: 9 - 5pm

T: 9 - 5pm

W: 9 - 5pm

Th: 9 - 9pm

F: 9 - 5pm

Sat: 9 - 5pm

Sun: 11 - 3pm